Všeobecné podmínky ProFútbolAnalytics pro poskytování službyKdo program připravuje

Poskytovatel – Sport&Compare z. s. IČ: 06813291, Lobednava 145, 40784, Česká republika, tel. 602 373 205 (ProFútbolAnalytics). jejíž předmět činnosti spočívá ve zjišťování sportovních předpokladů dětí ve věku 6 – 19 let za účelem zjištění fyzické a technické připravenosti mladých fotbalistů, a to na základě žádosti zákonných zástupců konkrétních dětí a sportovní  fotbalový program kempy či tréninky. Cílem činnosti Poskytovatele je analýza, a srovnávání fyzických schopností a technických fotbalových dovedností mladých hráčů, rozpoznat silné a slabé stránky hráčů, vyhodnocovat jejich zlepšení a identifikovat oblasti pro individuální trénink.

Komu je program určen

Program je určen dětem a mládeži ve věkových kategoriích: od 6 do 19 let.  Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav a přiměřená vyspělost dětí. Rodičům (zákonným zástupcům) doporučujeme před přihlášením konzultaci s dětským lékařem. ProFútbolAnalytics poskytuje rodičům potřebné informace, aby si udělali představu o charakteru programu, fyzických a dalších předpokladech, které účast dětí předpokládá. Jsou to však rodiče, kdo dítě nejlépe znají a mohou vyžádat doporučení dětského lékaře.

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákonným zástupcem testovaného dítěte jako zákazníkem (dále jen „Zákazník“) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká Registrací, jejíž nedílnou součástí je akceptace těchto podmínek Zákazníkem před poskytnutím služeb Poskytovatelem Zákazníkovi v souladu s těmito podmínkami.

Program ProFútbolAnalytics 

Program ProFútbolAnalytics je kombinací 6 testů fyzických schopností klíčových pro fotbal a 4 testů nejdůležitějších fotbalových dovedností. Jednotlivé testy jsou popsány v sekci "metodika ". Kempy příměstské či s ubytováním.

Report fyzických schopností a Report technických dovedností

výstup z prováděného testování vypracovaný Poskytovatelem pomocí speciálního Poskytovatelem vyvinutého softwaru, který porovnává dovednosti každého dítěte s výsledky jeho vrstevníků uvedených v jeho databázi (dále jen „Databáze Poskytovatele“) a s nároky jednotlivých sportů, přičemž v jsou uvedeny tyto výsledky:

 • Analýza silných a slabých stránek na základě porovnání s vrstevníky – percentil pro každou fyzickou schopnost a technickou dovednost
 • Celkové skóre hráče pro fyzické schopnosti a technické dovednosti
 • Identifikace oblastí pro zlepšení

Ceník

Konkrétní náklad za sportovní program, je uvedený na elektronické přihlášce v registračním formuláři na www.ProFutbolAnalytics.cz a pokrývá náklady, které v jednotlivém místě a termínu vznikají ProFutbolAnalytics v souvislosti s pořádáním program či kempu.Ceník jednotlivých služeb poskytovaných Poskytovatelem v aktuálním znění dostupný na webových stránkách či konkrétním programu.

Příspěvek na dotaci od zaměstnavatele

K dotaci na účastnický poplatek je nutné mít vystaven daňový doklad. V případě zájmu Vás žádáme o detailní údaje pro vystavení dokladu ihned při registraci.

Jak se přihlásit

Jde nám o budování sportovní komunity, která vytvoří dobré prostředí pro sportování a rozvoj dítěte. Rodič (zákonný zástupce) může přihlásit dítě na webových stránkách www.ProFutbolAnalytics.cz, kde stačí on-line vyplnit přihlášku na internetovém formuláři. Jejím odkliknutím rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s těmito podmínkami a stanovami spolku.ProFutbolAnalytics následně vyrozumí rodiče emailem, jestli v termínu a místě, který pro účast dítěte zvolili, je pro dítě volné místo. Tímto potvrzením ProFutbolAnalytics akceptuje přihlášku za předpokladu, že bude včas uhrazena platba.
Zúčastnit se mohou dívky a chlapci ve věku od 6 do 17 let, kteří jsou i nejsou registrovanými členy spolku Sport&Compare z. s.

Registrace

Registrace probíhá vyplněním registračního formuláře na www.ProFutbolAnalytics.cz jehož náležitostí je kromě specifikace dítěte také souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Registrační formulář“).. Podmínkou registrace dítěte je detailní seznámení s těmito podmínkami, což bude potvrzeno při online registraci souhlasem Zákazníka s podmínkami. Při registraci má zákonný zástupce povinnost informovat poskytovatele o případných zdravotních indispozicích dítěte, které by měl brát poskytovatel v úvahu při plnění jednotlivých disciplín. V případě, že indispozice dítěte nebudou zákonným zástupcem sděleny má se za to, že je dítě schopno absolvovat všechny disciplíny v plné zátěži.

Úhrada za služby

Úhrada za služby – výše úhrady za poskytnuté služby Poskytovatelem je uvedena v Ceníku; Zákazník za poskytnuté služby platí Poskytovateli předem platební bránou, v rámci online registrace, nebo převodem v případě platby jiným subjektem např.platba benefitů či zaměstnavatelem na účet Číslo účtu: 2401380787/2010. Registrace na www.ProFutbolAnalytics.cz Podmínkou účasti je vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře a uhrazení účastnického poplatku.

Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře stvrzuji souhlas s výše uvedenými podmínkami přihlášení a prohlášením zákonného zástupce.

Na jak dlouho

Program je organizován pomocí kempů či měsíčních, čtvrtletních, půlročních I ročních kurzů/ tréninků a týdenních i vícedenních příměstských i kempů s ubytováním. V případě kurzů se koná zpravidla každý týden jedno cvičení (vyjma dnů, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu). Dítě může rodič (zákonný zástupce) kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacená platba se nevrací, vice reklamační řád.

Kdo za co odpovídá

ProFutbolAnalytics odpovídá za organizaci programu a jednotlivých cvičení a za odborné vedení dětí trenéry. Po dobu cvičení, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá ProFutbolAnalytics za dohled trenéra nad dítětem. Přítomnost rodičů (či jiných osob doprovázejících dítě) při cvičení dětí po tuto dobu se nedoporučuje v zájmu maximálního soustředění dětí na cvičení, je však výjimečně možná vždy po předchozí dohodě mezi trenérem a rodičem.

Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen předat dítě bezprostředně před začátkem cvičení trenérovi a včas bezprostředně po skončení cvičení dítě vyzvednout. Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen být po dobu cvičení v dosahu na mobilním telefonu, který sdělí trenérovi pro případ, a to pro případ že by nastala situace, kdy bude třeba vyzvednout dítě před skončením cvičení apod.

Rodič, či osoba, která provádí hromadnou registraci (zákonní zástupci) odpovídají a přihláškou stvrzují, že dítě/ děti splňuje/jí potřebné předpoklady pro účast v programu. Je však povinností trenérů ProFutbolAnalytics upozornit rodiče v průběhu programu, jestliže se stane zjevné, že dítě nesplňuje nebo přestává splňovat potřebné předpoklady. Zákonní zástupci nesmí dopustit, aby se konkrétního termínu tréninku, cvičení, kempu, či kurzu účastnilo nemocné nebo zraněné dítě nebo dítě infekční, popřípadě dítě ve stavu (např. psychickém), v němž během cvičení může ohrozit sebe nebo ostatní; v takovém případě rodič (zákonný zástupce) dítě omluví. Rodič je povinnen informovat o případných alergiích dítěte.

Klub zodpovídá za stav areálu,kabiny, hřiště a pomůcky poskytnuté k realizaci programu.

ProFutbolAnalytics si vyhrazuje právo nepřijmout dítě, které nesplňuje shora uvedené předpoklady, do programu nebo odmítnout jeho účast na konkrétním termínu cvičení, a to i v průběhu cvičení. Děkujeme za ohleduplnost, která chrání všechny děti účastnící se programu.

Jaké údaje k tomu potřebujeme znát

Vedle mobilního telefonu rodiče (zákonného zástupce, popřípadě osoby pověřené doprovodit dítě na cvičení viz výše) potřebujeme znát pouze údaje, které jsou vedené v registračním formuláři na internetových stránkách www.ProFutbolAnalytics.cz. Zpracování osobních údajů - Správcem osobních údajů je poskytovatel Sport&Compare z.s. Sport&Compare z. s. IČ: 06813291, Lobednava 145, 40784, Česká republika, tel. 602 373 205 (ProFútbolAnalytics). email: ceo@profutbolanalytics.es (ProFútbolAnalytics).

Osobní údaje

Jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu ProFutbolAnalytics a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního program. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku. Rodič i účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Fotografování a pořizování záznamů ze cvičení

Případné fotografování nebo pořizování zvukových či obrazových záznamů (videí) ze cvičení je povoleno. Pokud si rodiče (zákonní zástupci) dětí nepřejí, aby takové záznamy byly publikovány, informují písemně na email ceo@profutbolanalytics.es organizátora ProFutbolAnalytics.

Odpovědnost Poskytovatele - Zákazník

je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení testovaného dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Každý účastník odevzdá při příjezdu lékařské potvrzení společně s kartičkou zdravotního pojištění (popř. kopií).Má se za to, že zákazník smluvním vztahem osvědčuje zdravotní způsobilost testovaného dítěte k testům sportovních předpokladů. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem testovaného dítěte nese výhradně sám Zákazník. Veškerá doporučení Poskytovatele jsou pouze orientační a Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky testovaného dítěte v Poskytovatelem doporučeném sportu. Výstup ve formě ‚Reportu‘ automaticky neznamená, že testované dítě se bude fotbale úspěšné. Úspěšnost dítěte je vedle jeho fyzických a technických předpokladů ovlivněna mnoha dalšími externími faktory.

Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou při poskytování služeb dle těchto podmínek vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektroniku.

 

Poskytovatel zpracovává následující osobní údaje:
a) Osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy včetně poskytnutí objednané služby:

 • jméno a příjmení, pohlaví a věk dítěte, jak tyto údaje vyplnil zákonný zástupce dítěte na registračním formuláři při objednání služby,
 • adresa dítěte nebo zákonného zástupce a kontaktní email a telefon, který zákonný zástupce vyplnil na registračním formuláři při objednání služby,
 • následující údaje o výsledku testu dítěte tj. výsledky dítěte v těchto disciplínách: Běh na 1000m, Trojskok, Cvičení s tyčí, Sprint 30m, Člunkový běh, Zkrácené sedy lehy, Test střelby, Slalom/překážkový test, Nožičky, Test přihrávek.,
 • to za účelem poskytnutí služby ProFútbolAnalytics, z jejíž povahy vyplývá, že na základě zaznamenaných výsledků testu dítěte dochází k automatickému zpracování shora uvedených osobních údajů, které bude spočívat v jejich použití k hodnocení sportovních předpokladů daného dítěte (profilování) na základě automatického porovnání dosažených výsledků se statistickými a dalšími odbornými údaji dle metodiky ProFútbolAnalytics, přičemž toto vyhodnocování probíhá automaticky pomocí softwarové aplikace ProFútbolAnalytics,nebo prostřednictvím 3 subjektu jako zpracovatel a vyhodnocovatel. Ze shora uvedených osobních údajů pak údaje o jménu a příjmení dítěte a zákonného zástupce a dále údaje o poštovní a emailové adrese a telefonním čísle vyplněné zákonným zástupcem na registračním formuláři slouží ke komunikaci mezi Poskytovatelem a zákonným zástupcem nezbytné ke splnění služby. Osobní údaje, které Poskytovatel výše uvedeným způsobem zpracovává za účelem splnění smlouvy včetně poskytnutí služby ProFútbolAnalytics uchovává po dobu 25 dnů od konání testu dítěte, následně tyto údaje anonymizuje tak, že údaje o dosažených výsledcích v testu nejsou dále spojeny s ostatními osobními údaji identifikujícími dítě (tj. se jménem, příjmením, pohlavím, věkem a adresou dítěte), tyto ostatní údaje ProFútbolAnalytics vymaže a dále nezpracovává. Z účetních a právních důvodů ProFútbolAnalytics dále eviduje pouze údaje o zákonném zástupci (jména, příjmení, adresa a email), a to po dobu 5 let ode dne konání testu, a to odděleně od výsledků testu tak, aby tyto údaje nemohly být spojeny s výsledkem testu konkrétního dítěte.

 

b) Fotografie nebo zvukově obrazové záznamy (videa) testovaných dětí pořízené při dokumentaci průběhu sportovního dne, na němž probíhá testování dítěte, které jsou pořizovány a uchovávány bez další identifikace dětí a které může Poskytovatel použít na webových stránkách a facebookovém/twiterovem/instagramovem profilu společnosti v souvislosti s informováním o sportovním dni; takové pořizování a použití fotografií však podléhá předchozímu souhlasu zákonného zástupce. Takto pořízené fotografie a záznamy mohou být u Poskytovatele uloženy po dobu existence společnosti.

 

Reklamační řád, informace a odstoupení od smlouvy

Smlouva: smlouvou se myslí vyplnění formuláře (závazné) se zadáním termínu a místa konání. Místo garantujeme až po provedené platbě a to z důvodu možného vyššího zájmu a omezené kapacity. Toto ale neznamená, že smlouva není platná. Objednavatel obdrží potvrzujicí email s termínem a požadovanými platbami.

Pojištění storna

I my máme stornopoplatky a abyste z dané nepříznivé situace a našich stornopoplatků nebyli smutní, doporučujeme uzavřít "pojištění stornopoplatků". Lze tak učinit i online u několika pojišťoven přibližně za 250,- Kč.

 • jak má zákazník reklamaci ohlásit – emailem na ceo@profutbolanalytics.es
 • za jakých podmínek není možné reklamaci uplatnit:
  • bez omluvy 
 • jakým způsobem bude zákazník ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován:
  • emailem

 

KEMPY - STORNO POPLATKY
Pro sezonu 2024 a 2025
Při zrušení účasti v termínu 3 dny od registrace, avšak maximálně 150 dnů před konáním kempu je storno poplatek 0 Kč.
Při zrušení účasti v termínu 4 dny od registrace do 150 dnů před konáním kempu je storno poplatek 3.000 Kč.
Při zrušení účasti v termínu 149 až 100 dnů před konáním kempu je storno poplatek 3.500 Kč.
Při zrušení účasti v termínů 99 dnů od konáni kempu je storno poplatek plná cena Kč.
Při nenastoupení na kemp je storno poplatek plná cena Kč.

Je možno využít jiný termín kempu z naší nabídky, pakliže se kemp bude realizovat.

Při využití slevy na kemp, a následném stornu, se vychází avšak ze storno podmínek výše a plných cen.

Doporučujeme udělat si pojištění storna v případě nemoci či úrazu,  které Vám nabídne více pojišťoven v částce do 250 Kč. 
Zde

TRÉNINK - STORNO POPLATKY
Pro sezonu 2024 a 2025
Při zrušení účasti v termínu 3 dny od registrace, avšak maximálně 14 dnů před konáním tréninku je storno poplatek 0 Kč.

Při zrušení účasti v termínu od 13 do 8 dnů před konáním tréninku je storno poplatek 50% ceny 
Při zrušení účasti v termínu od 7 dnů před konáním kempu je storno poplatek plná cena.
 

Je možno využít jiný termín tréninku z naší nabídky, pakliže se trénink bude realizovat.

Doporučujeme taktéž zřízení připojištění STORNA