Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Sport&Compare z.s., IČ 0 068 13 291, se sídlem č.p. 145, 407 84 Lobendava, email: ceo@profutbolanalytics.es (dále „ProFútbolAnalytics “).

ProFútbolAnalytics zpracovává následující osobní údaje:

a) Osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy včetně poskytnutí objednané služby:

  • jméno a příjmení, pohlaví a věk dítěte, jak tyto údaje vyplnil zákonný zástupce dítěte na registračním formuláři při objednání služby,
  • adresa dítěte nebo zákonného zástupce a kontaktní email a telefon, který zákonný zástupce vyplnil na registračním formuláři při objednání služby,
  • následující údaje o výsledku testu dítěte tj. výsledky dítěte v těchto disciplínách:
    Hod basketbalovým míčem, Běh na 1000m, Trojskok, Cvičení s tyčí, Sprint 30m, Člunkový běh, Zkrácené sedy lehy, Test střelby, Slalom/překážkový test, Juggling - Nožičky, Test přihrávek.
    a to za účelem poskytnutí služby ProFútbolAnalytics, z jejíž povahy vyplývá, že na základě zaznamenaných výsledků testu dítěte dochází k automatickému zpracování shora uvedených osobních údajů, které bude spočívat v jejich použití k hodnocení sportovních předpokladů daného dítěte (profilování) na základě automatického porovnání dosažených výsledků se statistickými a dalšími odbornými údaji dle metodiky ProFútbolAnalytics, přičemž toto vyhodnocování probíhá automaticky pomocí softwarové aplikace ProFútbolAnalytics. Ze shora uvedených osobních údajů pak údaje o jménu a příjmení dítěte a zákonného zástupce a dále údaje o poštovní a emailové adrese a telefonním čísle vyplněné zákonným zástupcem na registračním formuláři slouží ke komunikaci mezi ProFútbolAnalytics a zákonným zástupcem nezbytné ke splnění služby. Osobní údaje, které ProFútbolAnalytics výše uvedeným způsobem zpracovává za účelem splnění smlouvy včetně poskytnutí služby ProFútbolAnalytics uchovává po dobu 25 dnů od konání testu dítěte, následně tyto údaje anonymizuje tak, aby údaje o dosažených výsledcích v testu nebyly dále spojeny s ostatními osobními údaji identifikujícími dítě (tj. se jménem, příjmením, pohlavím, věkem a adresou dítěte), tyto ostatní údaje ProFútbolAnalytics vymaže a dále nezpracovává. Z účetních a právních důvodů ProFútbolAnalytics dále eviduje pouze údaje o zákonném zástupci (jména, příjmení, adresa a email), a to po dobu 5 let ode dne konání testu, a to odděleně od výsledků testu tak, aby tyto údaje nemohly být spojeny s výsledkem testu konkrétního dítěte.

b) Fotografie nebo zvukově obrazové záznamy (videa) testovaných dětí pořízené při dokumentaci průběhu sportovního dne, na němž probíhá testování dítěte, které jsou pořizovány a uchovávány bez další identifikace dítěte a které může ProFútbolAnalytics použít na webových stránkách a facebookovém profilu společnosti v souvislosti s informováním o sportovním dni; takové pořizování a použití fotografií však podléhá předchozímu souhlasu zákonného zástupce. Takto pořízené anonymizované fotografie a záznamy mohou být u ProFútbolAnalytics uloženy po dobu existence společnosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv po dobu, kdy ProFútbolAnalytics jeho údaje zpracovává (tj. mimo jiné do doby, než je anonymizuje), požadovat od správce přístup k osobním údajům, jež se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.